sk/en
 

O konferencii/

Medzinárodná Konferencia o podpore a rozvoji talentu je kľúčovým podujatím v oblasti vzdelávania v rámci predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie.

Zameranie konferencie korešponduje s mottom slovenského predsedníctva v oblasti školstva, mládeže, športu, vedy a výskumu, ktorým je „podpora a rozvoj talentu“.

Podujatie je signálom záujmu Slovenskej republiky o pozitívne ovplyvňovanie a umožnenie rozvoja talentovaných jednotlivcov, a teda aj spoločnosti ako celku a zdôraznenie úlohy podpory a rozvoja talentu v rôznych oblastiach na národnej, ale aj celoeurópskej úrovni.

Cieľom konferencie je vytvorenie platformy pre odbornú diskusiu zameranú na podporu talentu a nadania s dôrazom na oblasť školského a odborného vzdelávania, ako aj šírenie povedomia o potrebe a možnostiach rozvoja talentu, profilovanie názorov a postojov k danej téme nielen v rámci akademickej sféry, ale aj medzi širšou odbornou verejnosťou na celoeurópskej úrovni.

Témy prednášok/

Účastníci konferencie sa budú môcť zúčastniť prednášok a panelových diskusií renomovaných odborníkov, pričom medzi hlavné témy budú patriť:

  • práca s talentom v oblasti základného školstva vrátane
    predškolského vzdelávania a výchovy,
  • talent a excelentnosť v odbornom vzdelávaní a príprave,
  • sociálna inklúzia a podpora talentu,
  • vysokoškolské vzdelávanie a veda,
  • umenie a kreativita,
  • identifikovanie a rozvoj talentu
  • prepojenie talentu s praxou.

Pre koho je konferencia určená/

Pre zástupcov inštitúcií a orgánov Európskej únie, tvorcov príslušných národných politík z jednotlivých členských štátov, aktérov z oblasti vzdelávania a podpory talentov a talentovaných jednotlivcov, organizácie zameriavajúce sa na prácu s talentom, spoločnosti rozvíjajúce vhodné prostredie, ktoré umožňuje odhalenie potenciálu u všetkých jednotlivcov, ako aj ďalšie zainteresované skupiny v oblasti podpory a rozvoja talentu.

Počas konferencie bude zabezpečené tlmočenie v anglickom a slovenskom jazyku.

EU   Spolufinancované z programu Európskej únie Erasmus+.