sk/en

1. deň - 12.9.2016
8:00 - 9:00   Registrácia a ranná káva
9:00 - 9:30 Hilton Ballroom Otvorenie konferencie  
Andrej Kiska / Prezident Slovenskej republiky / Slovenská republika
Peter Plavčan / Minister školstva, vedy, výskumu a športu / Slovenská republika
Tibor Navracsics / Komisár pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport / Európska komisia
9:30 - 11:00 Hilton Ballroom Talent a zručnosti ako budúcnosť Európy
Politicko-odborná sekcia so zameraním na politiku vzdelávania podporujúcu rozvoj talentu v SR a EÚ, možnosti európskeho financovania talentovaných, vnímanie talentu ako súčasti každého človeka, investície do podpory a rozvoja talentu, prezentáciu národných aktivít v danej oblasti. Sekcia bude zameraná na vysvetlenie významu talentu a potreby jeho podpory a rozvoja za účelom zabezpečenia konkurencieschopnosti a udržateľnej európskej ekonomiky a spoločnosti.

Sophie Beernaerts / vedúca oddelenia pre školy, pedagógov a viacjazyčnosť; Generálne riaditeľstvo pre vzdelávanie a kultúru / Európska komisia / prezentácia
Péter Csermely / predseda / Európska rada pre vysoké schopnosti (ECHA) / prezentácia
Joan Freeman / profesorka / Univerzita Middlesex / prezentácia
Yoomi Renström / predsedníčka komisie pre sociálne politiky, vzdelávanie, zamestnanosť, výskum a kultúru (SEDEC) / Európsky výbor regiónov
Jolana Laznibatová / riaditeľka školy, vedecko-výskumný pracovník; Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium v Bratislave / prezentácia
Giovanna Barzanò / vyššia štátna zamestnankyňa; Ministerstvo vzdelávania, univerzít a výskumu / Taliansko
11:00 - 11:30   Prestávka na kávu
11:30 - 13:00   Paralelná sekcia – I. blok
  Waldorf 1. Talent v predškolskej a školskej výchove a vzdelávaní
Sekcia zameraná na spôsoby odhalenia talentu už v ranom veku, možnosti rozvíjania talentu u detí a mladých ľudí, aktivity pre talentované deti rozvíjané na školách (napr. olympiády). Sekcia bude tiež zameraná na problematiku spôsobov rozvoja vzdelávacieho prostredia za účelom využitia potenciálu a talentu všetkých detí, spôsoby, ktorými je možné prostredníctvom inovatívnej pedagogiky a prístupov zameraných na študenta pomôcť deťom pri využívaní ich potenciálu a rozvoji ich talentu.

Piet van de Craen / profesor / Vrije Universiteit Brussel / prezentácia
Margaret Sutherland / docentka / Univerzita Glasgow / prezentácia
Albert Ziegler / predsedajúci profesor oddelenia Vzdelávacia psychológia a Výskum excelentnosti / Univerzita Erlangen-Nuremberg / prezentácia
Stuart Kehoe / informatik a výskumník / Centrum pre nadanú mládež, Írsko / prezentácia
Martin Putala / docent, vedúci katedry organickej chémie / Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave / prezentácia

Moderátor: Diane Montgomery / profesor emeritus / Univerzita Middlesex
  Hilton Ballroom 2. Talent a excelentnosť v odbornom vzdelávaní a príprave
Sekcia zameraná na vymedzenie špecifickej zodpovednosti, resp. úlohy vzdelávacích systémov v procese práce s talentom. Rozvíjané aktivity na podporu a motiváciu talentovaných v oblasti vzdelávania a aktuálne trendy v oblasti vzdelávania talentovaných (napr. duálne vzdelávanie).

Ramona Uhl / profesorka / Univerzita aplikovaných vied, Linz / prezentácia
Marco Cornelisse / učiteľ, vývojár učebných osnov / učilište HMC Vakschool Amsterdam / prezentácia
Diana Filip / zástupkyňa generálneho riaditeľa / viceprezidentka Marketing & Development / JA Europe
Vladimir Kvetan / expert / Cedefop – Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania / prezentácia
Pirkko Pyörälä / úradníčka pre oblasť politiky / Generálne riaditeľstvo pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie, Európska komisia

Moderátor: Georgios Zisimos / vedúci pracovník v oblasti politiky vzdelávania a odbornej prípravy EÚ / Európska nadácia pre odborné vzdelávanie
13:00 - 14:00   Obed
14:00 - 15:30   Paralelná sekcia – II. blok
  Waldorf 1. Sociálne začlenenie a podpora talentu
Sekcia zameraná na vyhľadávanie talentov v prostredí marginalizovaných skupín (zdravotne postihnutí občania, etnické skupiny, azylanti a ďalší ľudia ohrození chudobou a sociálnym vylúčením), podporu talentov v daných skupinách, možnosti ich začlenenia do spoločnosti, prevenciu marginalizácie a netolerancie.

Clare Ryan / riaditeľka školy / stredná škola St. Leo’s College / prezentácia
Alexander Farrugia / poradca stáleho tajomníka / Ministerstvo školstva a zamestnanosti Maltskej republiky / prezentácia
Vladimír Dočkal / vedúci vedecký pracovník / Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, Bratislava / prezentácia
Dylan Hyman / učiteľ a vývojár vzdelávacích metód / inovatívna základná škola Day a Week School a stredná škola Spring High / prezentácia
Ján Hero / riaditeľ odboru koncepcií a analýz / Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky / prezentácia

Moderátor: Dana Rušinová / správkyňa a výkonná riaditeľka / Nadácia pre deti Slovenska
  Hilton Ballroom 2. Rozpoznanie a rozvoj talentu 
Sekcia prierezového charakteru zameraná na otázku identifikovania a rozvoja talentu vo všeobecnosti, identifikovania talentu v každom jednotlivcovi, možnosti udržania talentovaných v prostredí európskeho trhu, možnosti využitia talentov v prospech rozvoja spoločnosti ako celku. Zameranie sa na aktuálne otázky, problémy a trendy v danej oblasti.

Patricia Susan Jackson / zakladateľka a vedúca terapeutka / Daimonov inštitút pre mimoriadné nadanie / prezentácia
Ella Idsøe / profesorka / Nórske centrum pre učebné prostredie a výskum správania vo vzdelávaní, Stavangerská univerzita / prezentácia
Kirsi Tirri / profesorka / Oddelenie vzdelávania učiteľov, Helsinská univerzita / predsedníčka, Fínska akadémia vied a umenia / prezentácia
Jozef Ristvej / prorektor pre medzinárodné vzťahy a marketing / Žilinská univerzita / prezentácia
Johanna Stahl / postdoktorandská výskumná pracovníčka / Rakúske centrum a podporné stredisko pre nadaných a talentovaných (ÖZBF) / prezentácia

Moderátor: Marián Zachar / riaditeľ / Národná kancelária programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu na Slovensku
15:30 - 16:00   Prestávka na kávu
16:00 - 17:30   Paralelná sekcia – III. blok
  Hilton Ballroom 1. Vysokoškolské vzdelávanie a veda
Vyhľadávanie a podpora talentov v oblasti vedy a techniky, potreba smerovania talentov do prioritných oblastí vedy a techniky pre hospodársky rast Európy, podpora sebarealizácie talentov v daných oblastiach, aktivity v daných oblastiach v jednotlivých krajinách.

Margaret Waters / zástupkyňa vedúceho oddelenia pre vysoké školy, Generálne riaditeľstvo pre vzdelávanie a kultúru / Európska komisia
Mojca Jurisevic / docentka / Pedagogická fakulta, Ľubľanská univerzita
Piotr Pluta / riaditeľ obchodných záležitostí EMEAR / Cisco Systems, Inc.
Nynne Afzelius / vedúca programu Talent / ScienceTalents / prezentácia
Ľubomír Bilský / riaditeľ sekcie podpory vedy / Centrum vedecko-technických informácií SR / prezentácia
Ivo Jupa / člen predstavenstva / AISIS / prezentácia

Moderátor: Marca V. C. Wolfensberger / predsedníčka / Európska rada pre vynikajúce výsledky (EHC) / profesorka / Hanze UAS & Univerzita Utrecht
  Waldorf 2. Umenie a kreativita
Vyhľadávanie, podpora, motivácia, aktivity a iniciatívy rozvíjané v rôznych oblastiach umeleckej tvorby (hudobné, tanečné, divadelné, výtvarné umenie, literárne umenie a pod.).

Linda Jarvin / dekanka / Akadémia vied v Paríži / prezentácia
Tintti Karppinen / čestná predsedkyňa, viceprezidentka / Fínska asociácia vzdelávania v odbore divadla
Zdeněk Vondra / pedagogický zamestnanec, výkonný riaditeľ Grafické a multimediálne laboratóriá / Fakulta informatiky a štatistiky, Vysoká škola ekonomická v Prahe / prezentácia
Monika Sapielak / výkonná riaditeľka / Centrum pre tvorivú prax, ArtConnected / prezentácia
Szilvia Németh / výskumná pracovníčka, generálna riaditeľka / Centrum pre riadenie znalostí a výskum v oblasti vzdelávania T-Tudok

Moderátor: Ben Hekkema / koordinátor / MoccaAcademie
19:30 - 21:00 Hilton Ballroom Spoločenský večer
Večera spojená so spoločenským programom.
celý deň   Posterová výstava
Posterová výstava je zameraná na prezentáciu aktivít rôznych slovenských organizácií angažujúcich sa v oblasti podpory a rozvoja talentu. (Hlasujte pomocou smartfónu alebo tabletu za najzaujímavejšie aktivity prostredníctvom aplikácie sli.do).
Moderátor konferencie: Ján Záborský / vedúci redaktor / TREND Economy & Business Weekly
2. deň - 13.9.2016
8:00 - 9:00   Ranná káva
9:00 - 10:00 Hilton Ballroom Spoločné rozvíjanie talentu 
Odborný panel zameraný na reportovanie z jednotlivých sekcií realizovaných počas prvého dňa konferencie.

Diane Montgomery / profesor emeritus / Univerzita Middlesex
Georgios Zisimos / vedúci pracovník v oblasti politiky vzdelávania a odbornej prípravy EÚ / Európska nadácia pre odborné vzdelávanie
Dana Rušinová / výkonná riaditeľka / Nadícia pre deti Slovenska
Marián Zachar / riaditeľ / Národná kancelária programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu na Slovensku
Marca V. C. Wolfensberger / predsedníčka / Európska rada pre vynikajúce výsledky (EHC) / profesorka; Hanze UAS & Univerzita Utrecht
Ben Hekkema / koordinátor / MoccaAcademie
10:00 - 11:15 Hilton Ballroom Talent ako základ podnikania 
Sekcia zameraná na podporu rozvoja talentu vo vzťahu k potrebám a požiadavkám trhu práce, prínosy aktivít na podporu talentu realizovaných vládou a inštitúciami pôsobiacimi v tejto oblasti pre podnikateľský sektor, aktivity a zlepšenia v oblasti podpory talentu, ktoré je potrebné realizovať za účelom synergického pôsobenia, ako aj príklady osvedčených postupov z praxe.

Kenneth Ryan / riadiaci partner / KPMG Slovakia / prezentácia
Oldřich Vaňous / člen predstavenstva / Junior Achievement Slovakia / prezentácia
Jari Jokinen / riaditeľ, Academic Odborová organizácia Akademických inžinierov a architektov TEK / Fínsko
Ian Oliver / vedúci oddelenia Tvorivé podnikanie / Centrum pre tvorivú prax / prezentácia
Menno Bart / špecialista pre verejné záležitosti / Adecco Group / prezentácia
11:15 - 11:45   Prestávka na kávu
11:45 - 12:45 Hilton Ballroom Talent v praxi 
Sekcia zameraná na prezentáciu skúseností a príbehov mladých talentovaných a úspešných jednotlivcov.

Emília Petríková / študentka medicíny, výskumníčka / 2. Lekárska fakulta Univerzity Karlovy v Prahe
Chew'n lose – Aleš Manica, Kristína Kráľovská, Petra Pangrácová, Patrícia Halászová, Natália Hamadejová / študenti / Gymnázium Trebišovská 12, Košice / prezentácia
Michaela Brchnelová / študentka / Technická univerzita Delft / prezentácia
Armin Vincentius Fabian / dočasný zástupca / Platforma mládeže Európskej siete podpory talentu (YP-ETSN) / prezentácia
12:45 - 13:00 Hilton Ballroom Ukončenie konferencie  
Evarist Bartolo / minister školstva a práce / Ministerstvo školstva a práce Maltskej republiky
Ivan Hromada / vedúci oddelenia pre vzdelávanie, zručnosti, šport / Stále zastúpenie SR pri EÚ Brusel
13:00 - 14:00   Obed
po ukončení konferencie CV Aurelium Fakultatívna exkurzia do Centra vedy Aurelium
Centrum vedy je škola, múzeum a zábavný park v jednom a je založené na myšlienke najľahšieho učenia prostredníctvom skúseností. Návštevníci môžu vidieť (a samozrejme vyskúšať!) exponáty z rôznych oblastí vedy, ako napríklad matematika, chémia a materiály, mechanika, robotika a automatizácia a mnoho ďalších.
Kde? Centrum vedy "Aurelium"
Ako? Prosíme záujemcov o nahlásenie účasti počas registrácie na konferenciu.
Moderátor konferencie: Ján Záborský / vedúci redaktor / TREND Economy & Business Weekly